Overlast door roeken tegengaan

Roeken kunnen overlast geven door middel van geluid en stank. 

Roeken kunnen mensen vroeg wakker krijsen in voornamelijk het broedseizoen (half maart tot half juli). De stank overlast wordt ervaren door uitwerpselen uit het nest. Dit kan tot enkele kilo’s aan mest per dag zijn.  

Overig overlast wordt ervaren door golf- en voetbalvelden. Door foeragerende roeken, deze eten onder andere emelten, kan schade aan de grasmat ontstaan. In weidevogelgebieden en in kuilvoer van agrariërs kunnen roeken ook veel schade aanrichten.  

De overlast door een roek is niet eenvoudig opgelost. De roek is een beschermd dier die niet zomaar verjaagd mag worden. De nesten mogen, ook als deze niet meer bewoond zijn, niet weggehaald worden. De nesten van de roek zijn jaarrond beschermd. Om iets tegen de overlast te doen van roeken is een ontheffing vereist. Een ontheffing kan verkregen worden door het opstellen van een roekenbeheersplan.  

Aan de hand van een roekenbeheerplan kunnen de roeken verjaagd worden of verplaatst worden door de nesten op een andere locatie te plaatsen.